Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού κα αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων - καταστροφών ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ (Ομάδα 1-2)

Μετα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ. 16327/7-6-2023 δεν κατατέθηκε στον Δήμο καμία οικονομική προσφορά για την ομαδα 1 και ομαδα 2.
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ(ΟΜΑΔΑ 1-2) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 626/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 30.6117.0002, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 88/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.580,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.339,20 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.919,20 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού κα αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων - καταστροφών ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ (Ομάδα 1-2)

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση