Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες βιολογικού καθαρισμού οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.6117..0007 (ΑΑΥ 445)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 57/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 806,45 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 193,55€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 793,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες βιολογικού καθαρισμού οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας

 

Μελέτη