Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες διαγράμμισης σχολικών διαβάσεων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.357 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 30.6262.0016, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 30/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.096,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.903,04€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 14.999,04€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες διαγράμμισης σχολικών διαβάσεων

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση