Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες εκτίμησης ακινήτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 270570310020 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 497, 497Α ΚΑΙ 498 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 1063,20 τ.μ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.6117.0001(ΑΑΥ 1175).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 120,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 620,00 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 27/11/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.30 μ.μ.

 

Πρόσκληση

 

.