Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες και υλικά συντήρησης ευρυζωνικού δικτύου ΔΕ Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 02.00.6266.0005 (ΑΑΥ 992).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 214/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.200,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες και υλικά συντήρησης ευρυζωνικού δικτύου ΔΕ Ελλησπόντου

 

Μελέτη