Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συντήρησης - Αποκατάστασης βλαβών διατάξεων πυρόσβεσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 30.6262.0003 (ΑΑΥ 1074)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 996,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 239,04€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.235,04 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συντήρησης - Αποκατάστασης βλαβών διατάξεων πυρόσβεσης

 

Τεχνική έκθεση

 

Προϋπολογισμός

 

Έντυπο προσφοράς

 

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2

Υπεύθυνη Δήλωση 3