Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 10.6274.0001 (ΑΑΥ 851)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 220/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.440,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.825,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 35.265,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη