Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων του ΚΑΠΗ (επιδιόρθωση καναπέδων γραφείου επισκεπτών)

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΠΗ (ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ)
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΠΗ(ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6699.0002(ΑΑΥ 930)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 3350/25-09-2020 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 354,84€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 85,16.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 440,00 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 03/11/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 πμ

 

Πρόσκληση

Τεχνική περιγραφή