Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση χημικών τουαλετων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 70.6277.0001-45.6277.0001 (ΑΑΥ 629).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 153/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.814,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.315,36€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 17.129,36 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση χημικών τουαλετων

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση