Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Ελίμειας και Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣμε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6233.0003 (ΑΑΥ 516)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 76/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.368,00.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 7.068,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Ελίμειας και Αιανής

Μελέτη