Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή στεφανιών, υπηρεσιών δεξιώσεων και catering καθώς και υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης κατά την διάρκεια διάφορων δράσεων - εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης καθώς και για εθνικές και τοπικές εορτές και λοιπές άλλες εκδηλώσεις και επετείους στην διάρκεια του έτους

 

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 19853/26-7-2021 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά για τα ΣΤΕΦΑΝΙΑ όσο αφορά το catering και οπτικοακουστική κάλυψη έχει αναρτηθεί απόφαση Δημάρχου αριθμ.877/2021. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Παροχή στεφανιών, υπηρεσιών δεξιώσεων και catering καθώς και υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης κατά την διάρκεια διάφορων δράσεων - εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης καθώς και για εθνικές και τοπικές εορτές και λοιπές άλλες εκδηλώσεις και επετείους στην διάρκεια του έτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 00.6434.0001 ΚΑΙ 00.6443 (ΑΑΥ 688)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 2191/2021 υπηρεσιακό που έχει συνταχθεί από της ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ .
1.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 193,55€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 €. (67 ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 387,10€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 €. (CATERING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ)
3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 193,55€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 €. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 17/8/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00μ.μ.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή στεφανιών, υπηρεσιών δεξιώσεων και catering καθώς και υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης κατά την διάρκεια διάφορων δράσεων - εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης καθώς και για εθνικές και τοπικές εορτές και λοιπές άλλες εκδηλώσεις και επετείους στην διάρκεια του έτους