Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών catering για την 2η Έκθεση – Συνέδριο Αρωματικών, Φαρμακευτικών Φυτών και Μανιταριών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την Παροχή υπηρεσιών catering για τρεις ημέρες για την 2η Έκθεση – Συνέδριο Αρωματικών , Φαρμακευτικών Φυτών και Μανιταριών που θα λάβει χώρα στις 29 - 30 Νοεμβρίου 2019 και 1 Δεκεμβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο των Κοίλων Κοζάνης. Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Κοζάνης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΒΕ Κοζάνης , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.6434 (ΑΑΥ 1194)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 774,190€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 26/11/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30 μ.μ.

 

Πρόσκληση

Ανάγκες CATERING για  το συνέδριο και έκθεση αρωματικών φυτών