Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής εθελοντικών ομάδων στο πλαίσιο διενέργειας μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 456 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 00.6434.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 61/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ΟΜΑΔΑ Α ανέρχεται στο ποσό των 1.105,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
265,20€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1370,20€.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ΟΜΑΔΑ Β ανέρχεται στο ποσό των 1363,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 177,19€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.540,19€. Το σωστό ΦΠΑ είναι 13% ενώ στην μελέτη αναγράφει 24% .

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής εθελοντικών ομάδων στο πλαίσιο διενέργειας μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση