Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ KOZANHΣ
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης
της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
35.6262.0013 (ΑΑΥ 461)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
45/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 7250 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1740€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8990 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Κοζάνης

 

Μελέτη