Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για πέντε χώρους ευθύνης στο Δήμο Κοζάνης για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών (2019-2020)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση πέντε ( 5 ) χώρους ευθύνης για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών για τη χρονική περίοδο 2019-2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για τα έτη 2019-2020.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

 

Όλοι οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων ή γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ), ανάλογα με τη ζήτηση του κάθε χώρου ευθύνης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 25-11-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11 π.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για πέντε χώρους ευθύνης στο Δήμο Κοζάνης για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών (2019-2020)