Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για πιστοποιητικά ταχογράφου οχημάτων και συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων και ταχογράφων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 10.6223.0003-20.6223.0006-30.6323.0005-35.6323.0003-20.6264.0002(ΑΑΥ 657).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 138/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.712,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.371,10€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
7.084,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για πιστοποιητικά ταχογράφου οχημάτων και συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων και ταχογράφων

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση