Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προληπτικές ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις των εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.6117.0003 (ΑΑΥ 1085)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 247/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό συνολικού προϋπολογισμού 23.048,55€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προληπτικές ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις των εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης

 

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2

Υπεύθυνη Δήλωση 3