Επιστροφή

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αδρευτικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 70.6654.0003(ΑΑΥ 1032)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.235/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.415,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 579,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.994,60 €.

 

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αδρευτικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής

 

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2

Υπεύθυνη Δήλωση 3