Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας Ανταλλακτικών Λοιπών Μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 756 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 20.6672.0004, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στο υπ’ αριθ. 124/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Τμήμα : Αμαξοστασίου). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.693,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.606,45 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8.300,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση