Επιστροφή

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανυψωτικού συνεργείου οχημάτων

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α.
35.7131.0003(ΑΑΥ 977)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
208/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 5.645,16 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.354,84€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
7.000,00€.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της
συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 19/09/2019 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

 

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανυψωτικού συνεργείου οχημάτων

 

Τεχνική έκθεση