Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού ΔΕ Ελλησπόντου

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 70.6654.0008 (ΑΑΥ 1228).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται στη μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.050,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 252,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.302,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού ΔΕ Ελλησπόντου

 

Μελέτη