Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βρυσών με φωτοκύτταρο

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθεια ΒΡΥΣΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ως προληπτικό μέτρο αντιμετώπισης του κορωνοϊου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 00.6613.0001 (ΑΑΥ 589)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 111/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.970,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 712,80 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.682,80 €.


ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 16/6/20 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βρυσών με φωτοκύτταρο

Μελέτη