Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικού υγρού-καθαριότητας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 683 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 20.6633.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 53/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.486,40 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 323,23€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.809,63 €.ΚΑΙ 987,60€ πλέον Φ.Π.Α.24% 229,82€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.187,42€ τελικό σύνολο 3.997,05€

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικού υγρού-καθαριότητας

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση