Επιστροφή

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου δέντρου και λοιπού στολισμού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.6495.0001 (ΑΑΥ 1029)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 29890/30-9-2019 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που έχει συνταχθεί από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 483,87 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 116,13€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 600,00 €.

 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου δέντρου και λοιπού στολισμού

 

Τεμκμηριωμένο αίτημα