Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δώρων και βραβείων στα πλαίσια του έργου IN2UCO

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IN2UCO με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 437 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 00.6431.0003, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ Περιβάλλοντος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 60,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 310,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δώρων και βραβείων στα πλαίσια του έργου IN2UCO

Μελέτη