Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών οπωροπωλείου-κηπευτικών Δήμου Κοζάνης

 

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της μέσης τιμής του Δελτίο Πιστοποίησης Πώλησης Νωπών Οπωρολαχανικών του τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης)

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών οπωροπωλείου-κηπευτικών Δήμου Κοζάνης

Μελέτη