Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών οπωροπωλείου κηπευτικών των Παιδικών Σταθμών

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 19797/24-7-2020 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6481.0001 (ΑΑΥ 708)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 181/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.869,500 € πλέον Φ.Π.Α. 1.933,53 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 16.933,53€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών οπωροπωλείου κηπευτικών των Παιδικών Σταθμών

Μελέτη