Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών πυροπροστασίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.35.6699.0006 & 35.7131.0002 (ΑΑΥ 808)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 207/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος.. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.160,00 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 11.160,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών πυροπροστασίας

Μελέτη