Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εορταστικού (Χριστουγεννιάτικου) διάκοσμου 2019

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ) ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 2019(ΑΑΥ 1161).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 256/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.265,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.943,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 15.208,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εορταστικού (Χριστουγεννιάτικου) διάκοσμου 2019

 

Τεχνική έκθεση

 

Προϋπολογισμός - Περιγραφές διάκοσμου

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3