Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργασιών απολύμανσης κτιρίων (στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορονοϊου Covid 19)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID 19) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.10.6274.0006 (ΑΑΥ 807)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 220/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Οικονομικών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.642,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.354,08 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.996,08 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργασιών απολύμανσης κτιρίων (στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορονοϊου Covid 19)

Μελέτη