Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξι (6) θερμαστρών χαλαζία για τα δημοτικά καταστήματα

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (με ισχύ 2800w) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α.10.6495.0001 (ΑΑΥ 1138)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 483,87 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 116,12€
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 600,00 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν
αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 26/11/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Πρόσκληση

Έντυπο οικονομικής προσφοράς