Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού για όχημα Pick Up

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ PICK UP με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.7132.0003 (ΑΑΥ784)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 200/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.408,00 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού17.608,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού για όχημα Pick Up

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς