Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού ασφαλέιας για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 70.7133.0001 (ΑΑΥ 836)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 174/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 620,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 148,80€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 768,80 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού ασφαλέιας για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς