Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ( προμήθεια τριών ηλεκτρικών (πατινιών) scooter για εξωτερικούς χώρους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για δράσεις στην ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 20.7135.0015 (Α.Α.Υ. 815 ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 204/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.590,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% (381,60€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.971,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού (προμήθεια τριών ηλεκτρικών (πατινιών) scooter για εξωτερικούς χώρους)

Μελέτη