Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 16924/30-06-2020 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά για τις ομάδες 1-6-7-8-10). Ο Δήμος
Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΟΜΑΔΑ 1-6-7-8-10 με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
00.7135.0001 (ΑΑΥ 632)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 147/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.421,81€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 581,23€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.003,04€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων

 

Μελέτη