Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καρτών SIM αποκλειστικά για μεταφορά δεδομένων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας Καρτών sim αποκλειστικά για μεταφορά δεδομένων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.622/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α.00.6223 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 112/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Αυτοτελές Γραφείο ΤΠΕ-Ποιότητας Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.161,60 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 278,78.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.440,38 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καρτών SIM αποκλειστικά για μεταφορά δεδομένων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη