Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καταστροφέα εγγράφων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 στον Κ.Α. 10.7135.0001 (ΑΑΥ 1137)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
255/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.854,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.645,20.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καταστροφέα εγγράφων

 

Μελέτη