Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού και αναλωσιμων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος βελτίωσης της ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ομάδα Α)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο κάθε υποομάδας
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 596 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 20.7135.0002, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 42/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο (υποομαδα 1)ποσό των 2.887,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 693,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.580,50 €.υποομαδα 2 ποσό 5.804,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 754,52€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.558,52€, υποομαδα 3 ποσο 383,00€ πλέον ΦΠΑ 6% 22,98€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού405,98€, υποομαδα 4 ποσο 2.775,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 666,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.441,00€

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού και αναλωσιμων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος βελτίωσης της ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ομάδα Α)

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση