Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λαμπτήρων για χρήση φοπ της ΔΕ Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΟΠ ΤΗΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 20.6662.0003 (ΑΑΥ 734)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 155/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λαμπτήρων για χρήση φοπ της ΔΕ Κοζάνης

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση