Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων πρασίνου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 35.6641.0003 (ΑΑΥ 697).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 179/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 805,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 193,32 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 998,82 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων πρασίνου

Μελέτη