Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ Μηχανογράνωσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.00.7134.0004(ΑΑΥ 813)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 213/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Αυτοτελές Γραφείο ΤΠΕ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.586,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.540,64€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 13.126,64 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ Μηχανογράνωσης

Μελέτη