Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MHXANHΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 στον Κ.Α. 35.7131.0002 (ΑΑΥ 1144)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
240/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 960,0.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.906,0 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

 

Μελέτη