Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις δημοτικές ενότητες του φορέα

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.7134.0006 (ΑΑΥ 1077)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 233/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΠΕ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.450,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.578,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 7.998,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις δημοτικές ενότητες του φορέα

 

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2

Υπεύθυνη Δήλωση 3