Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτιστικών για την κεντρική πλατεία Ακρινής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΡΙΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.7135.0003 (ΑΑΥ 871)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 238/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΄ ΗΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ .Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.417,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.020.20.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.437,70 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτιστικών για την κεντρική πλατεία Ακρινής

Μελέτη 238

Υπεύθυνη Δήλωση