Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προβολέων γηπέδων led

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ LED με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 30.7135.0012 (ΑΑΥ 859)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 210/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.716,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8.866,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προβολέων γηπέδων led

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση