Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 368 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 20.6634.0003, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 22/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.940,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.025,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 25.965,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση