Επιστροφή

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των Δημοτικών Καταστημάτων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ( ΤΕΜΑΧΙΑ 25, διάσταση: 100 Χ 150 cm) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.6495.0001 (ΑΑΥ 1028)


Η εκτιμώμενη αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 241,94 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 58,06€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300,00€.

 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των Δημοτικών Καταστημάτων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες