Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών και Υποδομών του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 40.6661.0001 (ΑΑΥ 773)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 193/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΔΟΜ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.947,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 947,40€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.894,90€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών και Υποδομών του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Πίνακας συμμόρφωσης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση