Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τροφών για την κάλυψη αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορονοϊου Covid)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.20.6699.0003 (ΑΑΥ 783)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 188/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος.. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 955,20 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.935,20 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τροφών για την κάλυψη αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορονοϊου Covid)

Μελέτη