Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τροφών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.6699.0005(ΑΑΥ 304).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 13/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.096,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.903,06€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 14.999,16€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθειας τροφών για την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Μελέτη

 

Υπεύθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2

Υπεύθυνη δήλωση 3